Monday, September 9, 2019

نام‌ نویسی کارگاه های آموزش بافت‌ پشه در سیستم فلای فیشینگ آغاز شد

 نام‌ نویسی کارگاه های آموزش بافت‌ پشه در سیستم فلای فیشینگ آغاز شد

قابل توجه ماهیگیران ونکوور
نام‌ نویسی کارگاه های آموزش بافت‌ پشه آغاز شد
در کلاس ها نیازی به هیچ تجهیزات بافت پشه نیست  تمام‌ تجهیزات در اختیار شما برای آموزش قرار می گیرد 

⬇️

https://t.me/ebifisher

⬇️

No comments:

Post a Comment