Saturday, June 8, 2019

اولین دوره ای مسابقات استاندارد کپورگیری یونیک در دریاچه زیبای کاج ( نتایج گروه دوم)

اولین دوره ای مسابقات استاندارد کپورگیری یونیک در دریاچه زیبای کاج 
( نتایج گروه دوم)  


گروه دوم مسابقات یونیک در دریاچه کاج :
                           📢📢📢📢
1-Crazy carp 
اقایان محمد رضا رحیم زاده, محمد رضا طباطبایی


2-Evil carp 
اقایان امیر مجیدی فر , سینا عسگری 


3-Monster carp 
اقایان مجید بهرامی , احد محمدی , علی قدمیان 


4-Mirror carp 
اقایان ارش فردوس , مهیار اخوندی


5-Brother carp 
اقایان علیرضا پرخویی , حامد پرخویی , محمد علی بلوری

6- Swimmer carp 
اقایان ایمان رستم پور , شهرام هوشمند, خانم غزل فرزیگروه دوم مقدماتی مسابقه یونیک  در دریاچه زیبای کاج
تیم مانستر کارپ 
وزن ماهی 7/520
ساعت 20:40
جایگاه 1تیم سوییمر کارپ
وزن ماهی 6/46
ساعت 21:30
جایگاه 5


تیم کریزی کارپ
وزن ماهی 5/90
ساعت 22:42
جایگاه 3


تیم میرور کارپ
وزن ماهی 6/90
ساعت 0:07
جایگاه 2


تیم کریزی کارپ 
وزن ماهی 10/50
ساعت 00:25
جایگاه 3


تیم برادر کارپ 
وزن ماهی 7/20
ساعت 00:45
جایگاه 6


تیم سوییمر کارپ 
وزن ماهی 10/40
ساعت 1:08
جایگاه 5تیم اویل کارپ
وزن ماهی 6/92
ساعت 2:45
جایگاه 4


تیم کریزی کارپ 
وزن ماهی 6/10
ساعت 03:05
جایگاه 3


تیم برادر کارپ 
وزن ماهی 6/53
ساعت 4:05
جایگاه 6


تیم اویل کارپ 
وزن ماهی 7/78
ساعت 05:08
جایگاه 4


تیم سوییمر کارپ 
وزن ماهی 9/92
ساعت 6:05
جایگاه 5


تیم سوییمر کارپ 
وزن ماهی 5/40
ساعت6:50
جایگاه 5


تیم مانستر کارپ 
وزن ماهی 5/93
ساعت 6:55
جایگاه 1تیم برادر کارپ
وزن ماهی 7/73
ساعت 7:40
جایگاه 6


تیم سوییمر کارپ 
وزن ماهی 5/80
ساعت 8:20
جایگاه 5


تیم اویل کارپ 
وزن ماهی 10/12
ساعت 8:35
جایگاه 4


تیم مانستر کارپ 
وزن ماهی 9/10
ساعت9:35
جایگاه 1


تیم برادر کارپ 
وزن ماهی 8/86
ساعت 9:50
جایگاه 6


تیم سوییمر کارپ
وزن ماهی : 13/84    7/74    7/48
ساعت 10:30 (صید همزمان سه کپور)
جایگاه 5


تیم سوییمر کارپ 
وزن ماهی 7/44
ساعت 12:10
جایگاه 5


صید همزمان سه ماهی توسط تیم Swimmer Carp


تیم سوییمر کارپ
وزن ماهی 8/36   6/04
ساعت 13:5
جایگاه 5


تیم میرور کارپ
وزن ماهی 13/300
ساعت 14:05
جایگاه 2نتایج تا ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه


تیم میرور کارپ
وزن ماهی4/440
ساعت 19:15
جایگاه 2


تیم سوییمر کارپ
وزن ماهی 8/80
ساعت 20:50
جایگاه 5


تیم برادر کارپ
وزن ماهی 7/00
ساعت 21:35
جایگاه 6تیم برادر کارپ
وزن ماهی 10/10
ساعت 21/42
جایگاه 6


تیم سوییمر کارپ
وزن ماهی 10/28
ساعت 22:30
جایگاه 5


حضور دلگرم کننده جناب ممتاز عزیز در مسابقات یونیک،دریاچه زیبای کاج


تیم کریزی کارپ
وزن ماهی 4
ساعت 23:03
جایگاه 3تیم مانستر کارپ
وزن ماهی 5/57
ساعت 24:00
جایگاه 1


تیم اویل کارپ 
وزن ماهی 5/70
ساعت 00:02
جایگاه 4


تیم برادر کارپ
وزن ماهی 10/38
ساعت 00:20
جایگاه 6


تیم مانستر کارپ
وزن ماهی 12/60
ساعت 00:30
جایگاه 1


تیم برادر کارپ
وزن ماهی 6/47
ساعت 03:00
جایگاه 6


تیم میرور کارپ
وزن ماهی14
ساعت 05:17
جایگاه 2تیم میرور کارپ
وزن ماهی4
ساعت 06:40
جایگاه 2


تیم برادر کارپ
وزن ماهی7/860
ساعت06:40
جایگاه 6تیم میرور کارپ
وزن ماهی 7/60
ساعت 8:28
جایگاه 2


تیم سوییمر کارپ 
وزن ماهی 7/84
ساعت 9:45
جایگاه 5


********************
( نتایج گروه اول ) 

***********
 
************

اولین دوره ای مسابقات استاندارد کپورگیری یونیک در دریاچه زیبای کاج ( معرفی گروه دوم

***********

*************   
(گزارش جناب آقای  سيد شهاب الدين طباطبايي

********** 
  (شرایط و قوانین اولین )

******** 


(گروها)


********

No comments:

Post a Comment