Sunday, May 12, 2019

تالاب هفت برم استان فارس

تالاب هفت برم استان فارستصویر مربوط به تالاب هفت برم استان فارس در ۶۰ کیلومتری شهر شیراز میباشد سالهاست که مسولین محیط زیست استان فارس با بی توجهی به تالاب ها وچوب حراج زدن محیط زیست مخصوصا زمینهای دور تالاب هفت برم و همدستی با تور اندازان قصد دارد این تالاب ها رو از حفاظت خود خارج کنند تا مسولیتی به عهده نداشته باشند این  تورها به وفوور در دریاچه ها مخصوصا هفت برم دیده میشه .لطفا مطالب رو با #محیط زیست بی کفایت استان فارس#هفت برم به اشتراک بگذازید

No comments:

Post a Comment