Thursday, December 6, 2018

buzz bomb fishing ماهیگیری به روش بازبام برای سالمون پینک در ونکوور

ماهیگیری به روش باز بام برای سالمون  پینک در ونکوور
 buzz bomb fishing
 

آموزش صید سالمون پینک در ونکوور


آموزش صید سالمون‌پینگ با سیستم فلای فیشینگ


روش باز بام اولین روشی هست که ماهیگیرا زمانی که سالمون های پینک به کناره اقیانوس می آیند برای صید این سالمون استفاده می کنند روش باز بام روش شبیه به سیستم اسپنینگ می باشد که در آن شما طعمه مصنوعی رو پرتاب و جمع میکنید واین روش فقط طعمه متفاوتی داره که فقط کاربردش زمانی هست که سالمون های پینک هنوز وارد رودخانه نشدندو داخل اقیانوس هستند و اسم این روش از طعمه اون نام گرفته صرب های رنگی به نام باز بامماهیگیری به روش جگینگ

در این روش که یکی از شاخه های ماهیگیری میباشد با استفاده از طعمه های که سر بزرگ و فلزیسنگین دارد یعنی صرب به خود طعمه متصل هست به صورتی ماهیگیری می کنند که طعمه رو در آب با ضربه های بالا و پایین می کنند در آب  . . . .

 
 

No comments:

Post a Comment