Friday, November 23, 2018

فلای فیشینگ در دریاچه برای صید ماهی قزل آلای رنگین کمانالان که دارم این‌پست‌ قرار میدم در حال جمع کردن لوازم ماهیگیریم هستم و فردارو برگردم‌ ماهیگیری ! این دفعه به خاطر خطرناک بودن‌منطقه اسکیپر رو همراه خودم‌ نمی برم دو روز کار ۴ روز ماهیگیری 😀 

No comments:

Post a Comment