Sunday, June 25, 2017

روش بافت pheasant tail nymph

روش بافت pheasant tail nymph

همون جور که از اسمش معلومه بیشترین‌ متریال استفاده در این‌ پترن از دم قرقاول استفاده شده

فزن تیل رو در دو روش بدون بیت و با بید بافته میشه

متریال ها
نخ قهوه ای
دم قرقاول
قلاب nymph
وایر مسی
پر طاووس
مر حله یک ساخت زیر ساز بادی که با پیجیدن وایر در نزدیک سر پشت‌ مهره  انجام ‌میشه برای وزن دهی و فروری سریع در اب

مرحله بعد دم
برای درست کردن دم‌ ما می تونیم با برش بین ۴ تا ۸ فایبر دم قرفاول دم رو در بدن قرار و به پیچیم طول دم باید متناسب با بادی باشه

مرحله بعد قرار گیری سیم‌ مسی که بعد روی متریال های بای پیچیده میشه

مرحله بعد شکل دادن به بدن که با برش بین ۴ تا ۶ فایبر قرقاول و با پیچیدن ان به دور قلاب تا قبل جای که قرار کیس حشره بافته بشه
و بعد پیچیدن وایر که هم استقامت هم شکل به بدن‌میده
برای کیس بین ۸ تا ۱۰ برش  فایبر قرقاول استفاده می کنیم زیرا هم‌ کیس رو تشکیل میده هم دستو پا هارو
نوک فایبر ها رو نزدیک سر قلاب میگزاریم به صورتی که بعد برمی گرده در چند مرحله بعد برای تشکیل دستو پا
و بعد پر طاووس رو به صورت دابینگ پیچ یا ساده به روی کیس می پیچیم و انتهای قرقاول های کیس رو به سمت سر بر می گردونیم و اضافه رو قیجی می کنیم و دستو پارو شکل میدیم

No comments:

Post a Comment