Tuesday, July 12, 2016

شرایط صید سالمون کوهو در ونکوو

مجاز به صید و نگهداری سالمون کوهو علامت گذاری شد 


شما با استفاده از مجوز اب شیرین و مجوز سالمون مجاز به صید و نگهداری سالمون کوهو علامت گذاری شده توسط هچری هستید و سالمون های کوهو بدون علامت که بالا چربی پشتی خود رو دارند رو باید ازاد کنید و در ماهیگیری محاز به استفاده از قلاب بدوت خار هستید برای صدمه ندیدن سالنون های وحشی

No comments:

Post a Comment