Tuesday, February 23, 2016

اطلاعاتی درباره ماهیگیری کانادا شماره 1

اطلاعاتی درباره ماهیگیری کانادا  شماره 1

سالمونی به نام coho  وجود داره که خیلی مشهور هست بین ماهیگیران کانادا و فقط ماهیگیرانی مجاز هستند این سالمون های coho  رو بگیرن که توسط محیط زیست روی بدن آنها  علامت گزاری شده و اگر در هنگام صید این سالمون ماهی بدون علامت بود سریع باید رها سازی شود ! دلیل مشهور بودنش فقط به خاطر کیفیت بالای گوشت اون برای خواراک می باشد و جز سالمون های می باشند که در هنگام ورود به رودخانه همچنان مهاجم باقی می مانند و صید ورزشی لذت بخشی دارند زیرا خیلی از سالمون ها در هنگام ورود به آب شیرین رودخانه دیگه تمایلی به غذا خوردن ندارند ، در هنگام  ورود سالمون های coho مولد توسط محیط زیست در محیط بسته تخم ریزی می کنند و تعدادی از اون بچه های به وجود آماد با بریده شدند باله چربی پشتی اون ماهی ها علامت گذاری می شوند و این باله کوچک نزدیک به دم ماهی روی کمر ماهی زیاد کاربردی در شنا ماهی و زیست ماهی ندارد.

ارادتمند شما ابی فیشر

No comments:

Post a Comment