Wednesday, September 30, 2015

My FirstSee Moose in Canada / Ebi Fisher

My First See Moose in Canada / Ebi Fisher برای عکسبرداری از طبیعت زیبا وارد مزرعه ای شدم متوجه شدم مزرعه دار داره بهم می گه اگه اول صبح یا هنگام غروب بیام اطراف این مزرعه امکان داره مووس Moose به بینم گوزن خیلی قول پیکر !!!!
چهار روز ، شب گردی تو دشت ها سر انجام جواب داد دوتا موس پیدا کردم ، یه مادر و فرزند . . .

زیاد عکس وفیلم جالب نشد به دلیل تاریکی مطلق دشت ولی اولین تجربه دیدن این حیوان با شکو در زندگیم بود . . .
واقعا از خوشحالی می خواست بال دربیارم  که چطور افراد یک دهکده کانادای دست دردست هم داده بودند که من بتونم اولین مووس زندگیمو به بینم !!!!!
من موفق شدم در ایالت ساسکاچوان کانادا این گوزن های قول پیکر رو به بینم یه دلیل خطرناک بودن مادر در هنگام داشتن فرزند من فاصله خودمو با این حیوان رعایت کردم که مشکلی به وجود نیاد 

No comments:

Post a Comment