Monday, September 28, 2015

مهاجرت سالمون ها

مهاجرت سالمون هاسلام دوستان عزیز
فیلم توسط خودم تهیه شده
با فیلم کوتاهی که درباره مهاجرت سالمون ها در خدمت شما هستم با توضیحات آموزشی
در اواخر تابستان ماهی های مهاجر که به آزاد ماهیان معروف می باشند برای تولید مثل به رودخانه های ایالت برتیش کلمبیا کانادا مهاجرت می کنند به دلیل همجواور بودن این ایالت با اقیانوس آرام این شانص بزرگی رو ساکنان این ایالت دارند تا متنوع ترین مهاجرت آزاد ماهیان دنیارو شاهد باشند
از انجای که شهر زیبای ونکوورچسبیده به اقانوس آرام می باشد ساکنان این شهر جزء خوشانس ترین ساکانان زمین هستند برای دیدن این واقع زیست محیطی زیبا
اولین سالمون های که وارد آب های شیرین شهر ونکوور می شوند سالمون های پینک می باشند که از نظر جسته کوچیکترین سالمون اقیانوس آرام به حساب می آید که این سالمون به وزن دوکیلوگرم می رسد و این فیلمی که من تهیه کردم در مورد مهاجرت این سالمون در یکی از شاخه های فرعی رودخانه کپلانو هست رودخانه ای که از دریاچه کپلانو سرچشمه و به اقیانوس آرام می ریزد
سالمون پینک یکی از ساده ترین سالمون ها برای صید ورزشی در ماهیگیری می باشد و در اواخر ما سپتامر مهاجرت این سالمون به پایان می رسد و تمام ماهی ها بعد از تخم ریزی می میرند تا نوزادان آنها از بقایای بدن آنها تغذیه کنند و بعد از بزرگ شدن نوزاد ها همگی به اقیانوس بر می گردند  تا این چرخه همیشه ادامه پیدا کنند
حدود شیش سالمون برای تخم ریزی به آب های شیرین کنادا میان که از این شیش نوع که چهار نو وارد رودخانه کپیلانو می شوند تا ونکور رو تبدیل کند به یک جازبه بزرگ برای ماهیگیران ورزشی  . . . .
ارداتمند شما ابی فیشر

No comments:

Post a Comment