Tuesday, January 20, 2015

کشته شدن یک پلنگ به وحشیانه ترین روش در ایران

کشته شدن یک پلنگ به وحشیانه ترین روش در ایران


البرز پلنگی بود زمانی در ایران ابتدا ، یک دستش را در تله شکارچیان از دست داد. سپس به تیر شکارچیان دیگر گرفتار شد و 50 نقطه از بدنش با ساچمه های شلیک شده زخم خورد و نخاعش قطع و پاهایش فلج شد.

البرز ، مدت ها با تنها یک دست خود را بر روی زمین می کشید و در این مدت ، بسیاری از کسانی که او را دیدند ، به سمتش سنگ زدند.کشته شدن یک پلنگ به وحشیانه ترین روش در ایران


کشته شدن یک پلنگ به وحشیانه ترین روش در ایران


کشته شدن یک پلنگ به وحشیانه ترین روش در ایران


کشته شدن یک پلنگ به وحشیانه ترین روش در ایران

No comments:

Post a Comment