Tuesday, January 20, 2015

کشته و سوزانده شدن یک پلنگ در ممسنی

 کشته و سوزانده شدن یک پلنگ در ممسنی


پس از کشته و سوزانده شدن یک پلنگ در ممسنی توسط روستائیان، مرگ یک پلنگ در شمال کشور به دلیل مصرف طعمه زهرآلود و همچنین کشته شدن یک پلنگ توسط رئیس اداره محیط زیست دماوند این چهارمین مرگ گزارش شده از پلنگ در یک ماه گذشته است.

No comments:

Post a Comment