Sunday, January 25, 2015

کشتن کفتار کم یبا ایرانی با ضربات چماغ

کشتن کفتار کم یبا ایرانی با ضربات چماغ

انسان ها کفتار هارو شوم می دوند و با اولین مشاهده اونو می کشن ولی نمی دونند که این کفتار ها گونه های کمیاب و بی نظیر طبیعت ایران می باشند


No comments:

Post a Comment