Tuesday, January 20, 2015

جوان (الاغ سوار) يك پلنگ ماده رو كشت

جوان (الاغ سوار) يك پلنگ ماده رو كشت


جوان (الاغ سوار) يك پلنگ ماده رو كشته و با افتخار جلوي دوربين از رشادتها و تلاشهاي خود براي شكاراين حيوان باارزش و در معرض خطر انقراض ميگويد.باتوجه به صداي روي كليپ ، به نظر ميرسد اين پلنگ در كوههاي خشت از توابع شهرستان كازرون در استان فارس شكار شده است.
خبر موثقي در خصوص اينكه آيا اين فرد شناسائي و به مراجع قضائي معرفي شده است در دست نيست.


No comments:

Post a Comment