Tuesday, January 20, 2015

پلنگ های زنده مانده از دست شکارچیان زیر لاستیک ماشین ها

پلنگ های زنده مانده از دست شکارچیان زیر لاستیک ماشین ها

بقای گونه‌های جانوری ایران را دیگر باید پای بخت و اقبال گذاشت، زیرا در آشفته بازار محیط‌زیست کشور اگر گونه‌ای بتواند از دست شکارچیان مجاز و غیرمجاز قسر در برود و قطعه‌قطعه‌شدن زیستگاهش را تاب آورده و بر اثر گرسنگی تلف نشود، به احتمال زیاد هنگام عبور از جاده‌هایی که به قلب زیستگاه‌های کشور نیز نفوذ کرده‌اند بر اثر تصادف با خودرو جانش را از دست خواهد داد

No comments:

Post a Comment