Tuesday, January 20, 2015

کشته شدن پلنگ ایرانی در قرن آباد گرگان

کشته شدن پلنگ ایرانی در قرن آباد گرگان 


متاسفانه در جامعه ای زندگی می کنم که کشتن حیوان حرام گوشت را افتخار می دانند و به خصوص کشتن پلنگ را عامل بزرگی،هر کدام از این افرادی که به شکار غیر مجاز می روند حتما باید نماز خود را در مسجد بخوانند! پس این چه دینداری ست که آنها دارند.چرا پیشرفت در کشور ما فقط شامل موبایل و تبلت و ..... شده؟چرا فرهنگ مردم ما تغییری نمی کند چرا کشتن حیوانات را عامل شجاعت می دانند .تازه پا را فراتر از این هم می گذارند و برای اینکه توسط محیط بانها دستگیر نشوند،به آنها تیر هم میزنند،من خود شاهد یکی از این درگیری ها بین شکارچیان و محیط بان ها بودم و تمام لحظات درگیری این سوال برای من پیش آمده بود که چند کیلو گوشت ارزش کشته شدن و یا کشتن یک محیط بان و یتیم کردن فرزندانشان را دارد.واقعا داریم به کدام سو می رویم. سال 91 پنج بار خبر کشه شدن پلنگ در استان گلستان را به سازمان دادم و جوابش هم ......
No comments:

Post a Comment