Sunday, January 25, 2015

کشتن پلنگ ایرانی با ضربات سنگ به سر مجود بی دفاع

کشتن پلنگ ایرانی با ضربات سنگ به سر مجود بی دفاع

شکارچی ابتدا با اتفنگ پلنگ رو شکار می کنه در ایران و بعد با دوربینی که فیلم برداری می کنه با کوبیدن سنگ به سر پلنگ اونو شکنجه میده و پلنگ هم آخرین فریاداشو میزنه


No comments:

Post a Comment