Sunday, January 25, 2015

به یاد 'البرز' پلنگ تنکابن و دیگر پلنگ های ایران زمین

به یاد 'البرز' پلنگ تنکابن و دیگر پلنگ های ایران زمین

البرز پلنگ دلیر ایرانی بود که ابتدا یکی از دست های خود رو توسط تله شکارپیان از دست داد و قطع شد ولی تسلیم اشرف مخلوقان انسان ها نشد ولی سپس با شلیک شکارچی ها 50 ساچمه در بدنش فرو رفت و کل بدنش سوراخ سوراخ شد ولی با هم تسلیم انسان ها نشد وبا اینکه قطع نخاع شده بود و روی زمین می خزید توسط انسان ها با سنگ زده می شد و انسان های پست طرف اون سنگ پرتاب می کردند و آخر توسط سوزن بی هوشی پزشکان برای همیشه چشم های خود ر روی هم گذاشت

لعنت به این فرهنگ 
لعنت به این مردم
لعنت به این حیوان آزاری


No comments:

Post a Comment