Thursday, December 4, 2014

احترام راننده ها به عبور یک غاز وسط خیابانامروز با این صحنه رو به رو شدم احترام راننده ها به عبور یک غاز وسط خیابان !!!!
دها ماشین حتی بدون بوق زدن دقیقه های رو صبر کردند که یک غاز کانادایی از خیابون عبور کنه ، واقعا اگه عکس هم حرفه ای نباشه ولی معنای بسیار عمیق و زیبا از انسانیت  احترام به حیوانات رو می تونیم توش به بینیم ، در صورتی که عکاس همین عکس که خودم باشم یه بار در حال رفتن به مدرسه در ایران یه ماشین به من زد و بعدم فرار کرد من همین جور بیهوش وسط خیابون پیدام کردند !!!!!

No comments:

Post a Comment