Sunday, November 30, 2014

روش شیرازی باز جواب داد تو ماهیگیری : - )

روش شیرازی باز جواب داد تو ماهیگیری : - )


آقا رفتیم ماهیگیری کنار رودخونه که رسیدم مثل همیشه پر سالمون بود ولی این دفعه یه صحنه جالب دیدم یه سالمون چینوک بزرگ متصل به یه ریسه و شناور در حال گردش تو یه گودال بزرگ آب بود شناور تمام مدت رو آب حرکت می کرد خوب معلوم بود ماهی حسابی خسته شده بود و از دست یه فلای کار فرار کرده بود با پاره کردن نخ بالای شناور ،
من هم که حوصله جنگندگی با این سالمون های قول پیکر رو نداشتم ساده ترین راه رو انتخاب کردم برای ماهیگیری با پرواز های فلای که داشتن بیشترن سعی من این بود با پشه اون شناورو هدف قرار بدم و جالب بود همون چنتا پرواز اول نخ متصل به شناور رو گرفتم با پشه و شناور چون اسفنجی بود با یه ضربه پشه فلای که تو ریسه آزاد حرکت می کردون گیر دادم تو شناور : - ) یعنی دهن هرچی شانص ماهیگیری و عجایب ماهیگیری بودو سرویس کردم همه ماهیگیرا چشماشون قلمبه شده بود نگاه من می کردن که چه جوری با فلای فاصله حدود 15 متری یا بیشتر سعی در گرفتن شناور با پشه داشتم و آخر هم موفق شدم و ماهی فراری  رو با کمترین بگرم : - ) البته ماهی هنوز خیلی جنگنده بود و زمانی هم طول کشید تا ماهی رو بیارم کنار آب ولی واقعا جالب بود همه بهم گفتند چه ماهیگیر باهوشی هستی و اون روز تنها کسی بودم که سالمون اسپرینگ یا چینوک گرفتم تازه : - ) اینم جواب اون ماهی های که پشه های گرون قیمتمو به همراه ریسه پاره کردند و فرار کردند : - )

No comments:

Post a Comment