Wednesday, October 1, 2014

شکار گوزن

شکار گوزن


اخطار -18 در فیلم صحنه های دلخراشی هست 
دوستان به بخشید تخصص من فقط فیلم برداری هست و این کلیپ ، انتقاد از من نکنید دقیقا این فیلم مثل صحنه های ثبت شده از سونامی و قرق شدن انسان ها تو گردابه توسط کسی که فیلم گرفتن و مقصر نبودند ، و من هم فقط صحنه هارو ظبت کردم 


No comments:

Post a Comment