Sunday, October 12, 2014

آخرین تجربه شکار رفتنم برای عکاسی

بعد از تصویر برداری از شلیک به یک پرنده این تصمیم رو گرفتم

No comments:

Post a Comment