Sunday, May 12, 2013سلام ابی جان افشین از شیراز هستم مدتی بود که به سایت مراجعه نکرده بودم وماهیگیری هم نرفته بودم تا اینک یه روز اومدم توی سایت وشور ماهیگیری دوباره بیدا کردم تا اینکه به یکی از دوستان  تماس گرفتمومتوجه شدم که یکی از برورش ماهی در مارگون دریچش بوکیده وماهیاش فرار کردن بعد چند روز رفتیم وقتی رسیدیم با وجود اینکه چند روز از ماجرا گذشته بود دیدم چندین گروه تور به دست توی اب دارن ماهیگیری میکنن ما هم با فاصله از اونا رفتیم ماهی میگرفتیم با وجود اینکه با محیط زیت منطقه تماس گرفتیم ولی خبری نشد بعد از چند ساعت گذشتن موفق به گرفتن یک ماهی

بزرگ شدم اون هم بین این همه تور به دست.چند تا عکس گرفتم گفتم براتون بفرستم .توی زمستون هم دوتا ماهی بزرگ باز هم توی این رودخونه گرفتم گفتم ببینیش/با تشکر افشین


No comments:

Post a Comment