Thursday, January 3, 2013

دلایل فیلتر شدن سایت FISHERS.IR


دلایل فیلتر شدن سایت FISHERS.IR

همیشه تهدید های رئیس انجمن ماهیگیری ورزشی کشور آقای رادپور که پیام ارسال می کرد و می گفت اگه یک بار دیگه از انجمن ماهیگیری ما مطلبی بنویسی یا کاریکاتوری طراحی کنی یا انتقادی کنی از طریق مراجع قضایی و بسایت ماهیگیری اینجانب رو می بندم  خوب به قولی که داده بود عمل کرد. 

تشکر آقای حسین رادپور که به هدفی که داشتید رسیدید و وبسایت رو بستید  اینجوری ورزش ماهیگیری ایران پیشرفت می کنه

منم در جواب آقای راد پور می نویسم

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است با ریشه چه می کنید
گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده ای پرواز را علامت ممنوع می زنید با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید
گیرم که می زنید گیرم که می بُرید گیرم که می کُشید با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید

منتظر کار های جدید من از طریق این وبلاگ باشید

www.ebifisher.blogspot.com

No comments:

Post a Comment