Friday, January 18, 2013

وجه تشابه بین ماهی های مهاجم


وجه تشابه بین ماهی های مهاجم

همیشه یک وجه تشابه بین ماهی های مهاجم و جود داره فرقی نمی کنه اون ماهی bass باشه یا اردک ماهی یا ماهی قزل آلارنگین کمان یا یک سالمون همه ماهی های مهاجم می باشند و برای تغذیه به شکار کردن می پردازند و طعمه های زند ای که از آب میگیرن علاقمند هستند و شکار مجودات آبزی محل زندگی آنها کار هر روزه آنها می باشد و یه ماهی مهاجم این عادت رو دارد که  به همجنس های خود هم حمله می کند ، مثلا یک ماهی قزل آلای بالغ به بچه قزل آلا های که هنوز به سن بلوغ نرسیدند و هنوز کوچک هستنند به راحتی حمله می کنند و به چشم طعمه به اون بچه ماهی نگاه می کنه و غذای اصلی اکثر ماهی های مهاجم بچه ماهی می باشد ، این نکته مهمی در ماهیگیری می باشد که ما ماهیگیران می توانیم با استفاده از الگو های بافت بچه ماهی ، در ماهیگیری خودمان نتیجه بهتری به دست بیاوریم و از مشخصه های بافت بچه ماهی ها استفاده کنیم مثلا از چشم در پشه ها می توانیم استفاده کنیم زیرا ماهی های مهاجم در هنگام شکار طعمه خود به چشم های طعمه مورد نظر خود زیاد دقت می کنند تا بهترین ضاویع حمله را انتخاب کنند.
چشم ها الاوه بر تحرک کردن ماهی مهاجم به سنگین تر شدن پشه و دایو اون در عمق زیاد تر کمک می کنند و دیگر مشخصه بچه ماهی ها برق بدن آنهاست که ما می توانیم با استفاده از مواد فلش بک و نورانی پشه خودمان را مجهط به  فلش بک نور کنیم و اون زمان های که ایران بودم بهترین موادی که در دست بودن برای فلش بک نور برش های پوست پفک یا چیپس بودند.

ارادتمند شما ابی فیشر

No comments:

Post a Comment