Wednesday, January 2, 2013

عکس های ماهیگیری فرحی و فیروز

عکس های ماهیگیری فرحی و فیروزلوازم استفاده شده برای صید این ماهی  نخ نایلنی بشماره 200 وقلاب به شماره 0/20 وطعمه استفاده شده ماهی زنده به اندازه 750 گرم از نوع زردپر که طعمه نیز از رود ارس صید شده است و روش صید زیرابی بوده است 


No comments:

Post a Comment