Friday, January 18, 2013

صید ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران

صید ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران

ماهی قزل الای رنگین کمان بومی رودخانه ها نیست و اکثرا از پروش ماهی ها به رودخانه ها راه یافتند و آنجا بزرگ شدند و در ایران زیاد این ماهی ها قادر به تولید مثل آزاد در رودخانه ها نیستند و یا صید می شوند یال خشکسالی و آلوده بودن آب ها منجرب نابودی آنها می شوند . هرجا که کمی ناشناخته تر باشه و ماهیگیری اونجا سخت باشه و دسترسی مشکل اونجا ماهی های قزل آلا به سایز های مولد میرسند

No comments:

Post a Comment