Friday, December 28, 2012

چگونگی پمپاز ماهی صید شده

چگونگی پمپاز ماهی صید شده


همان گونه که از اسم روش معلوم است در این روش شما با استفاده از چوب ماهیگیریتان ماهی را با استفاده از اهرم چوب ماهیگیری به سمت خودتان پمپاژ می کنید که در اینجا با تصاویر به صورت راحت تر در باره مقاله اطلاعات کسب می کنید.
با این پیش فرض که ماهی صید شده و شما در حال آماده شدن برای جمع کردن ماهی می باشید اولین کاری را که انجام می دهید کلاج ماهیگیری خود را تنظیم می کنید که بر اثر فشارو ضربات ماهی نخ پاره نشود و هر وقت که ماهی خواست با شدت فرار کند کلاج نخ را آزاد کند. مراحلی که در آن فلش بنفش به کار گرفته شده مراحلی می باشد که ماهیگیری با استفاده از نیروی اهرم چوب ماهیگیری سرچوب ماهیگیری را به بالا می آورد بدون جمع کردن چوب ماهیگیری و ماهی یک متری به ماهیگیر نزدیک می شود
شما کار اهرم را می توانید یک نواخت انجام دهید به صورتی که به ماهی فشار نیاید ماهی را به سمت خود هدایت کنید


زمانی که چوب ماهیگیر را به بالاترین نقطه رساندید حالا نوبت این مرحله هست که موتور ماهیگیری شروع به کارکردن کند عکس زیردر مرحله جمع کردن موتور ماهیگیری با فلاش سبز رنگ نشان داده شده است زمان که در مرحله ای که با فلش های بنفش نشان داده شده سر چوب را به بالا آوردید و چند متری ماهی را به خودتان نزدیک کردید شما می تواند در این مرحله که بارنگ سبز نشاند داده شده سر چوب ماهیگیری خود را به پایین بیاورید البته به شرط اینکه نخ ماهیگیری شما آزاد نشود و با سرعت زیاد با آوردن سرچوبی ماهیگیری به پایین موتور خود را هم جمع کنید نگزارید در هنگام پاین اوردن سر چوب ماهیگیری خود نخ ماهیگیریتان آزاد شود و نخ را سریع با موتور جمع کنید

زمانی که با موتور نخ ماهیگیریتان را جمع کردید و سر چوب به پایین رسید دباره مرحله اول را انجام دهید سر چوب را بدون جمع کردن موتور دباره به بالا هدایت کنید تا ماهی دباره به سمت شما هداید شود این عملایات را به ترتیب پشت سر هم تکرار کنید تا ماهی به شما نزدیک شود به این عملایات و اهرم کردن و جمع کردن پمپاژ ماهی می گویند

No comments:

Post a Comment