Friday, December 28, 2012

چگونگی ساخت سبد طعمه پاش متحرک در ریسه


چگونگی ساخت سبد طعمه پاش متحرک در ریسهمدتی است که در این سایت بحث فیدر یا همون سبد طعمه پاش داغ می باشد ومقالات زیادی در این زمینه در سایت قرار گرفته از انجای که تا حدودی به اهمیت طعمه پاشی در ماهیگیری پی بردیم سعی می کنیم در این مورد مقالات زیادی را در سایت قرار دهیم و در این مقاله با نحوه ساخت فیدر متحرک در ریسه آشنا می شود فیدر هم نقش سرب را در ریسه ایفا می کند هم نقش مهم طعمه پاشی . . . 
فیدر یا همان سبد طعمه پاش در نخ اصلی قرار میگیرد و ریسه به استفاده از یک دوراه به نخ اصلی بعد از فیدر نصب می شود
No comments:

Post a Comment