Sunday, December 30, 2012

ریسه همراه با طعمه پاش


ریسه همراه با طعمه پاش
به دلیل درخواست دوستان عزیز درمورد ریسه ای که همراه آن از طعمه پاش استفاده شود درخواستی بود که من این مقاله را همراه با عکس ها برای دوستان عزیز طراحی وآپلود کردمریسه یک  که در مرکز فنری قرارمی گیرد واز آن انشعابات خارج می شود قلاب به آنها متصل می شود. در این ریسه هیچ احتیاجی به سرب نیست وبا وزن طعمه به جایی سرب استفاده می شود.  طعمه ای که شما در مرکز و دور فنر قرار می دهید می توانید سر هر قلاب بزنید. کاربرد این ریسه برای ماهی های مثل زرد پر ٫ کپور و کولی و . . . طراح: نویسنده کتاب
ریسه یک  که در مرکز فنری قرارمی گیرد واز آن انشعابی از انتهایی خارج می شود قلاب به آن متصل می شود. در این ریسه هیچ احتیاجی به سرب نیست وبا وزن طعمه به جایی سرب استفاده می شود.  طعمه ای که شما در مرکز و دور فنر قرار می دهید می توانید سر هر قلاب بزنید. کاربرد این ریسه برای ماهی های مثل زرد پر ٫ کپور و کولی و . . .


طراح: نویسنده کتاب
ریسه یک  که در مرکز فنری قرارمی گیرد واز آن انشعابی از ابتدایی منصل می شود قلاب به آن متصل می شود. در این ریسه هیچ احتیاجی به سرب نیست وبا وزن طعمه به جایی سرب استفاده می شود.  طعمه ای که شما در مرکز و دور فنر قرار می دهید می توانید سر هر قلاب بزنید. کاربرد این ریسه برای ماهی های مثل زرد پر ٫ کپور و کولی 


No comments:

Post a Comment