Sunday, December 23, 2012

ریسه حرفه ای با استفاده از سبد طعمه پاش

ریسه حرفه ای با استفاده از سبد طعمه پاش 
ریسه همان ریسه جوشانده می باشد با این فرقی که به جای سرب از طعمه پاش استفاده شده است و شانص ماهیگیری را نصبت به ریسه معمولی جوشانده خیلی بیشتر می کند. در طعمه پاش باید از خورده های همان طعمه ای استفاده شود که به سر قلاب زده می شود.

در هنگام نک زدن ماهی و بلعیدن طعمه ، طعمه پاش ثابت می باشد و ریسه و طعمه متحرک و ماهی می تواند طعمه را با خود ببرد و شانص بیشتر بلعیدن طعمه و قلاب بیشتر می شود.
برای استفاده از مواد دیگر در طعمه پاش باید از خمیر کمی حل شده با آب با بلغور جو و گندم وکرم  ماگوت استفاده شود طعمه ها  نه خیلی نرم با شد نه صفت باید  به صورتی باشد که زیاد خمیر نشده باشد تا به راحتی در آب حل شود.
بعد از طعمه پاش یک فیکسر قرار دارد که با وجود آن می توان طعمه را به راحتی پرتاب کرد.
استاد راهنما : جاش عزیز

No comments:

Post a Comment