Friday, December 28, 2012

چگونگی استفاده از فیدر در ماهیگیری (طعمه پاش)


چگونگی استفاده از فیدر در ماهیگیری (طعمه پاش)

Method feeder setup for commercials
نثل جدید طعمه پاش ها به شکل های متفاوت می باشد حداقل برای ما که دست رسی به لوازم روز دنیا را ندارم عجیب می باشد در این جا با فیدر های (سبد های طعمه پاش) آشنا می شوی هم کار طعمه پاشی را انجام می دهند هم کار سرب ماهیگیری وادقامی از این دو ریسه بیت رانر را تشکیل می دهد که به صورت آزادانه فید بر روی نخ می باشدباریسه فیدر شما می توانید انواع کپور ماهیان و ماهی های رودخانه ای و اسبله صید کنیداتصال فیدر به نخ اصلی ماهیگیری که نخ از مرکز فیدر که سوراخی و جود دارد عبور می کند


قرار دادن دوراهه سر راه نخ برای فیکس کردن فیدر


اتصال ریسه به رو داهی
How to use a Method feeder for ground bait orpellets
مراحل قرار دادن طعمه بر روی فیدر


انواع فیدر ها یا همان سبد های طعمه پاش

چرا در سبد طعمه پاش از کرم ماگوت استفاده می کنند


چرا در سبد طعمه پاش از کرم ماگوت در مواد استفاده می کنند شاید فکر کنید که تنها کرم ماگوت نقش مواد جزب کننده ماهی را داشته باشد ولی اشتباه فکر می کنید کرم ماگوت نقش بزرگی را در طعمه پاشی ایفا می کند که در این مقاله به ان می پردازیم.
زمانی که مواد که می خواهند در سبد طعمه پاش قرار بگیرند را باهم مخلوط و تهیه می کنیم موادی مانند انواع حبوبات و ذرت و خرده نان یا خرده شرینی و بلغور ذرت یا گندم و جو به اضافه کر ماگوت ، این مجود زنده در زیر آب در سبد طعمه پاش با تحرک خود باعث می شود که مواد در سبد طعمه پاش به راحتی جابه جاشده و در اب پراکنده شود. برای همین از کرم ماگوت زنده در سبد طعمه پاش استفاده می شود تا مواد به راحتی با تحرک این کرم از سبد طعمه پاش خارج شود. کرم ماگوت را نمی شود به راحتی تهیه کرد زیرا این کرم مانند کم خاکی به راحتی در دست رس نمی باشد ولی باد مدفون کردن جسد مرغ در زیر خاک به راحتی بعد از چند مدت می توانید این کرم را بدست اورید. نقش مهم کرم ماگوت در طعمه پاشی و و جود خود این کرم در طعمه ها باعث جلب توجه بیشتر ماهی در اطراف قلاب ماهیگیری شما می شود
شماره تماس
نویسنده : ابی فیشر

No comments:

Post a Comment