Friday, December 28, 2012

هرزگرد وسیله ای حیاطی در سیستم های ماهیگیری


هرزگرد وسیله ای حیاطی در سیستم های ماهیگیری

 


هرزگرد رابطی بین نخ اصلی(نخ بسته شده روی متور ماهیگیری) ولیدر (به مجموع ریسه ، قلاب ، سرب) می باشد که یکی از تجهیزات مهم هر ماهیگیر به حساب می آید.
مزایایی استفاده از هرزگرد
1.  در ماهیگیری کپور در پرتاب های بلند نقش زیادی دارد(چرخش های سرب را دفع می کند و نمی گزارد این چرخش ها به نخ اصلی برسد ومانع از پرتاب بلند شود
2.  هرز گرد در پراتب باعث میشود که انشعاب ریسه که لاب و طعمه به آن متصل می باشد به دور ریسه نه پیچد
3.  در ماهیگیری قزل آلا بهترین رابط بین لانسه ونخ اصلی می باشد (زیرا لانسه در حال چرخش می باشد وهرزگرد باسیستم خود باعث بهتر چرخیدن لانسه می شود)
4.  اگر در ماهیگیری از هرزگرد استفاده می کنید همیشه نخ اصلی شما دست نخورده باقی می ماند و از طول آن هیچ وقت کم نمی شود یا بریده نمی شود برای ریسه زدن (این خیلی فاکتور مهم است)
اگر از هرز گرد استفاده می کنید به راحتی می توانید ریسه را تعویض کنید

 


هرزگرد سه راه
هرزگرد سه راه  وسیله ای برای اتصال ریسه به یک دیگر می باشد مثل هرز گرد ساده ولی با این تفاوت که در این هرزگرد از مهرهای کوچک استفاده شده که حرکت را حت تری برای گردش حول محور خود داشته باشد که معمولا رنگ این مهره ها قرمز رنگ است. کاربرد اصلی این سه راه در ماهیگیری در دریا می باشد که  طعمه به تواند به همراه امواج کف آب به را حتی به حرکت در بیاید وجلب توجه بیشتری داشته باشد و توجه  ماهی ها را به خود جلب کند . .

No comments:

Post a Comment