Saturday, December 22, 2012

مگه ما چی داشتیم ؟


مگه ما چی داشتیم ؟

یه سرزمین پهناور که هنوز قوانین انسان های اولیه توش اجرامی شد، از کجاش بگم ماهیگیر ؟

از خلیج فارسش ، اون تور های چند هزار متری که کل خلیجو بسته بودند یا از مانور های جنگی بگم که کل خلیجو با بمب یکی کردند یا از نشت نفت بگم که آبو به گندابی تبدیل کذده بودند . .  یا از لنج های تورکش شخم زن بگم که کل کف خلیج فارسو برای میگو شخم زده بودند . . . .

از کجا بگم از ماهی خوارهای دریا ی خزر  که تمام نژاد های ماهی های این دریارو جارو کرده بودند ونثل و بقای اونارو برای همیشه نابود. . .

از کجا بگم از دریاچه . و رودخونه های که هنوز صدای موتور برق و بمبش تو گوشمه که نثل کشی به راه انداخته بودند. . .

دلمونه به دو تا ماهی پرورشی خوش کردیم یکی ماهی های که شیلات تو دریاچه ها ریخته و دیگری ماهی های که خودشون از پرورشگاه فرار کردند و صید این دوماهی که هنرنمی خواد اینقدر گشنه هستن که خودشون سر قلاب بیان

بله اینجا اسمش ایران هست

نژاد ببر هارو منقرض کردند نژاد شیر هم به رحمت خدا پیوست ماهی یه پلنگ هم کشته میشه ، یوز ها اگه از تصادف ماشین ها و ضربه بیل دهاتی ها جون سالم به برن از نشونه تفنگ های شکارچی ها هیچ وقت نمی تونن قصر در برند.

بله اینجا اسمش ایران هست

دم از تمدن چن هزارساله می زنیم ما هیچ حرفی برای گفتن

No comments:

Post a Comment