Friday, December 28, 2012

روش ساخت فیکسر جوشانده


روش ساخت فیکسر جوشاندهیکی از مشکلاتی که هر ماهیگیر در استفاده از طعمه های جوشانده به آن بر می خورد نبود امکانات و تجهیزاتی مانند فیکسر جوشانده می باشد فیکسر جوشانده وسیله ای می باشد که طعمه جوشانده را روی نخ نگهه می دارد یادم زمان های که من از ریسه جوشانده استفاده می کردم و این فیکسرها  را نداشتم مجبور بودم چوب یا نی شکسته به جای فیکسر قرار بدم و لی حالا شما خودتون می تونید این فیکسر ها رو به صورت حرفه ای به سازید پس با ما باشید با آموزش ساخت فیکسر جوشانده

در این روش ساخت فیکسر شما فقط نیاز به یک نخ ماهیگیری ساده می باشد سایز نخ زیاد مهم نیست به نظر من هر چه ظریف تر باشد بهتر است


در مرحله بعد شما با فاطله های دلخواه در نخ گره ساده ایجاد می کنید و تمام طول نخ را گره می زنید با فاصلهسپس با استفاده از قیچی این گره هارا دوتا دوتا از هم جدا می کنید


بعد از جدا کردن گره ها از هم شما به راحتی یک فیکسر حرفه ای درست کردید

من برای اولین بار این روش ساخت فیکسر رو از یه ماهیگیر در ماهیبگیری یاد گفتم و خیلی لذت بردم و با اموزش به دیگران می خواهم دوستانم هم آن لذت که من بردم را به برن

No comments:

Post a Comment