Friday, December 28, 2012

کجای رودخانه دنبال ماهی قزل الای رنگین کمان بگردیم

کجای رودخانه دنبال ماهی قزل الای رنگین کمان بگردیمکجای رودخانه ما باید دنبال ماهی قزل آلای رنگین کمان بگردیم ! این نکته بسیار با اهمیت است که هر ماهیگیر در ماهیگیری های رودخانه باید به آن اهمیت فراوانی دهد تا بتواند در برنامه های ماهیگیری موفق کامل را بدست بیاورد.
 


هیشه یک ماهیگیر نصبت به جریان آب و میزان عمق آب می تواند مکان مورد نظر خود را انتخاب کند این را مد نظر داشته باشید که ماهی قزل الا زیاد در عمق اب های که جریان زیاد ندارد تجمع نمی کند این ماهی بیشتر به دنبال مکان های می باشد که میزان اکسیژن آب بالای دارد و جریان نصبتا متوسطی برای شنا کردن و جود دارد در باله های ماهی قزل الا باله ای غیره ارادی وجود دارد که ماهی را همیشه وادار به شنا کردن در جریان های آب می کند بدونه آن که آن ماهی خسته شود و اگر هم ماهی در جای ساکن به ماند بازهم در حال شنا کردن و تحرک می باشد یک ماهی قزل الا هیچ وقت نی تواند در مکانی بدون شناکردن باقی به ماند بهترین مکان های که قزل آلا بیشتر دنبال آن است مکان های می باشد که جریان آب تند باعث به وجود امدن حباب های در آب می شود و ماهی قزل الا همیشه برای به دست آوردن اکسیژن کافی به این حباب ها علاقه زیادی دارد. این حباب ها باید به صورتی باشد که از یک تند آب یا آبشار کوتاه به وجود  بیاید و به یک جریان متوسط آب با میزان عمق متوسط حدود نیم متری برسد و بعد از این جریان تند متوسط به یک جریان نصبتا کم عمق و کم جریان برسد و تجمع ماهی ها در همان بین جریان کند وتند اب می باشد و ماهی های قزل الای رنگیبن کمان علاقه به شنا در آن شرایط آب را داردند و در هنگام تحریک یا ترس به قسمت جریان تند آب پناه می برند و غیره قابل دیده شدند می شوند ما در ماهیگیری ها با رعایت سکون و استتار می توانیم راحت به آنها دست رسی داشته باشیم.

 


یکی از دیگر نکاتی که همیشه در ماهیگیری اهمیت دارد این می باشد که ماهیگیر در هنگام راه رفتن در کنار آب برای ماهیگیری و پیدا کردن شرایط ایده آل ماهیگیری باید انتداد رودخانه با جریان آب حرکت کند این نکته ای فنی می باشد که با رعایت ان نتیجه ایده آل بهتری در ماهیگیری به دست می آید.

 


نکته دیگر در هر تند آب یا عمق آب ماهیگیری نباید بیشتراز 3 بار لانسه کشی کند و انرژی خود را تا انتهای رودخانه نهدارد زیرا امکان پیاده روی و ماهیگیری طولانی مهیا باشد.

 


اگر در آفتاب تند ماهیگیری می کنید ونور خورشید مستقیم بر رودخانه می تابد عینک های پلاراید توصیه می شود زیرا این عینک ها انعکاس نور را از بین می برند و شما به راحتی کف رودخانه و ماهی ها را مشاهده می کنید.

 

بهترین لانسه ای که شما می توانید آن را تهیه و در ماهیگیری ها استفاده کنید عبارتند از لانیه خال قرمز زمینه نقره ای ، لانسه سوسکی زمینه نقره ای ، لانسه رنگین کمان سلیز 2 و3 می باشد
 

امید وارم مقاله نوشته شده تا حدودی شما را در ماهیگیری قزل الای رنگین کمان کمک کند
 

No comments:

Post a Comment