Friday, December 28, 2012

راهنمای صید ماهی های تورفه (ماهی های بزرگ) چگونگی پمپاژ کردن چوب ماهیگیری


راهنمای صید ماهی های تورفه (ماهی های بزرگ) چگونگی پمپاژ کردن چوب ماهیگیری

در ماهیگیر معمولا صید ماهی های بسیار بزرگ کم اتفاق می افتد ولی هر ماهیگیر باید با چگونگی جنگندی با ماهی های بزرگ آشنا باشد تا زمانی که با یکی از این ماهی ها در افتاد بتواند در جنگندگی باماهی موفق شود و بتواند ماهی را صید کند اتفاقی که من چندین بار با آن مواجع شدم در اوایل این شانص ها را از دست می دادم و نمی توانستم ماهی ها را صید کنم ولی با گذشت زمان علم چگونگی صید ماهی های بزرگ و جنگندگی با آنها را فرا گرفتم و در این مقاله با راهنمای کامل به همراه عکس درخدمت شما دوستان عزیز و بزرگواران ماهیگیر هستیم.
چگونه می توان تشخیص داد که با ماهی که سرقلاب است چگونه رفتار شود ؟
ماهی های بزرگی که سرقلاب هستد اکثرا با چند واکنش مواجه می شودند یکی این واکنش ها زمانی است که قلاب در دهان ماهی در جای نشسته است که ماهی را خشمگین کرد آن مکان می تواند جای از دهان ماهی باشد که تراکم اعصاب های بیشتری وجود داشته باشد این گونه ماهی ها با شتاب فراوان از ماهیگیر دور شده و سعی درفرار دارد اگر ماهی ،ماهی بزرگی باشد اگر شما سعی داشته باشید با فشارو استقامت جلوی ماهی را بگیرید 3 حالت امکان دارد رخ دهد 1. نخ ماهیگیری پاره می شود 2. قلاب از دهان ماهی خارج می شود 3. دهان ماهی بریده می شود.
راه چار در این است که در زمانی که ماهی صید شد و ماهی به سرعت قصد فرار و دور شدن از شما را داشت با کلاچ کمی صفت اجازه فرار به ماهی بدهید تا ماهی چند متری را از شما دور شود و به سختی کلاچ موتور را باز کند و چند متری نخ را همراه خود به برد نگران نباشد در همین فرار با فشار حتما ماهی خسته می شود حتا در بعضی از مواقع ماهی تا 20 تا 30 متر هم امکان بردن نخ را با فشار زیاد دارد در این مواقع شما باید منتظر خسته شدن ماهی باشید.
در این مقاله با چگونگی هدایت ماهی به سمت خودتان آشنا می شوید که به این روش پمپاژ چوب ماهیگیری هم گفته می شود یکی از بهترین روش های صید ماهی های بزرگ می باشد شما با این روش می توانید از ماهی های 4 کیلوگرم به بالا به راحتی ماهی را صید کنید.

No comments:

Post a Comment