Sunday, December 30, 2012

طرز روغن کاری موتور های ماهیگیری


طرز روغن کاری موتور های ماهیگیری
یکی از نکات مهم در نگهداری از موتور های ماهیگیری روغن کاری این وسیله ماهیگیری می باشد شما می توانید زمانی مثلا ماهی یک بار موتور هارا روغن کاری کنید اگر در دریا ماهیگیری می کنید سعی کنید بعد از هر ماهیگیری موتور را تمیز نگهدارید زیرا در داخل موتور شوره به وجود می آید در این مقاله مکانهای که احتیاج به روغن کاری دارد را به صورت تصویرینشان می دهیم
دراین مرحله شما باید احرم ها ومحل محور ها را روغن بزنید

No comments:

Post a Comment