Friday, December 28, 2012

چرا جزر مد دریا باعث ورود ماهی ها به آب های کم عمق می شود ؟


چرا جزر مد دریا باعث ورود ماهی ها به آب های کم عمق می شود ؟

یکی از جالب ترین پدیده های که در دریا اتفاق می افتد پدیده جزرومد دریا می باشد که بر روی ماهیگیری هم تاثیر مستقیم دارد همیشه من در مقالات گذشته در باره این صحبت می کردم که زمانی که جزر و مد دریا اتفاق می افتد شما باید زمانی را برای ماهیگیری انتخاب کنید که آب به قول افراد محلی پر می باشد یا همان سطح دریا بالا می باشد درسته زمانی که آب دریا بالا می باشد ماهی ها نزدیک سواحل دریا می شودن. حالا در این مقالا دلیل وارد شدند ماهی ها را به سواحل دریا را بازگو می کنیم در زمانی که در هنگام جزرومدر دریا آب دریا به پایین می رود قسمتی از دریا از آب خارج می شود و سطح کف دریا نمایان می شود در این قسمت موجودات و گیاهان زیادی وجود دارد و با تابش نور خورشید و هوا خوردن به این موجودات و گیاهان دریای مواد غذای زیادی به وجود می آید و در هنگام جزرومد بعدی که آب دریا به بالا می آید ماهی های به آن مناطقی که آفتاب و نور تابید هجوم می آورند برای تغذیه و چریدن برای همین در هنگامی که آب دریا بالاست ماهی بزرگ به سواحل دریا نزدید می شوند. نکته جالبی بود حالا در هر 24 ساعت دوبار جزر و مد اتفاق می افتد که هر 12 ساعت یک بار می باشد. بهترین ساعت های ماهیگیری بین 4 تا 7 صبح و در هنگام غروب می باشد زیرا در این زمان ها آب در یا بالا می باشد و به قول افراد بومی آب پر می باشد

No comments:

Post a Comment