Friday, December 28, 2012

سه تاکتیک صید ماهی قزل آلا


سه تاکتیک صید ماهی قزل آلا شماره 1 : نخ اصلی که می تواند بین سایز های 30 تال 35 باشد
شماره 2 : سرب زیتونی که نصبت به جریان آب سایز آن انتخاب می شود
شماره 3 :  دوراهه
شماره 4 : نخ ریسه که می تواند بی رنگ باشد سایز پاین تر از نخ اصلی
شماره 5 : طعمه ماهی که بهترین طعمه می تواند ماهی کولی باشد
سیستم  مورد استفاده با استفاده از این ریسه روش لانسه کششی به صورت کششی بود طعمه ماهی ها  در همان رودخانه گرفته شده بودند و قبل از زدن به سر قلاب هم زنده بودند روش ماهیگیری با این ریسه به گونی بود که طعمه را دو یا سه متر پرتاب می کدند و آن را به آرامی در زیر آب جمع می کردند

شماره 1 : نخ اصلی که می تواند سلیز بین 30 تا 35 باشد
شماره 2 : دوراهه
شماره 3 : نخ ریسه که می تواند از نخ اصلی باریک تر باشد و بی رنگ
شماره 4 : لانسه که می تواند مارک های بلو فاکس یا مپس در سایز های 2 و3 باشد
ریسه شماره دو ریسه با استفاده از لانسه بود فرق این ریه با ریسه های لانسه در این بود که در این ریسه از لیدر استفاده شده بود و جنس و رنگ لیدر با نخ اصلی متفاوت بود طول لیدر به دلخواه می تواند انتخاب شود و بین لیدر و نخ اصلی یک دوراهه قرار داشتشماره 1 : نخ اصلی که می تواند سایز های بین 20 تا 30 باشد
شماره 2 : هرز گرد
شماره 3 : لانسه که می تواند مارک های بلو فاکس یا مپس در سایز های 2 و3 باشد
ریسه شما ره سه ریسه ای ساده ، نخ اصلی با یک هرز گرد به لانسه متصل می شود

No comments:

Post a Comment