Sunday, December 30, 2012

طرز صحیح بستن نخ روی متور ماهیگیری


طرز صحیح بستن نخ روی متور ماهیگیری
دراین مقاله با طرز صحیح بستن نخ روی متور ماهیگیری آشنا می شوید به صورت تصویری
روشی که در تصویر زیر می بینید کاملا اشتباه می باشد زیرا نخ در همپیچیده

No comments:

Post a Comment