Sunday, December 30, 2012

روش بستن نخ بر روی متور ماهیگیری (روش 2)


روش بستن نخ بر روی متور ماهیگیری (روش 2)
نخ را از حلقه های چوب عبور دهید ومتور را به چوب وصل کنید ونخ را به متور گره بزنید مثل تصویر زیر در زاویه  ۴۵ شروع به جمع کردن نخ کنید و بگزارید حلقه نخ آزادانه حرکت کندNo comments:

Post a Comment