Sunday, December 30, 2012

روش ساخت سرب هاي ساحلي 2 ومعرفي انواع سرب ها


روش ساخت سرب هاي ساحلي 2 ومعرفي انواع سرب ها
ماهیگیری کردن در ساحل دریا امکانات مخصوص خودش را دارد مثلا چوب بلند دریایی سرب مخصوص ساحل شنی . این سرب ها باعث ثابت ماندن طعمه درجای خود می شود وموج های دریا نمی تواند سرب را حرکت دهد در این مقاله با طرز ساخت سرب ساحلی۲ آشنا می شوید


No comments:

Post a Comment