Sunday, April 24, 2011

اموزش انواع گره ماهيگيري همراه با انمیشن گره ها

اموزش انواع گره ماهيگيري همراه با انمیشن گره ها 

اموزش انواع گره ماهيگيري همراه با عكس
انواع گره زدن نخ قلاب ماهيگيري همراه عكس
 انمیشن گره ها به همراه توضیح
 
این گره برای اتصال هرزگرد یا سرب به کار می رود به صورتی که حلقه به و جود آمده را از سوراخ هرزگرد یا سرب رد کنید و حلقه را به دور گردن هرزگرد یا سرب بیندازید
    
این گره برای اتصال نخ ماهیگیری به قلاب کاربرد زیادی دارد
   
این گره برای اتصال هرزگرد یا سرب به کار می رود به صورتی که حلقه به و جود آمده را از سوراخ هرزگرد یا سرب رد کنید و حلقه را به دور گردن هرزگرد یا سرب بیندازید
  
این گره برای اتصال دو نخ به یک دیگر انجام میگیری مثلا اتصال دو حلق نخ ۱۰۰ متری برای بستن بر روی موتور ماهیگیری
  
این گره برای اتصال دو نخ به یک دیگر انجام میگیری مثلا اتصال دو حلق نخ ۱۰۰ متری برای بستن بر روی موتور ماهیگیری
  
این گره برای اتصال نخ ماهیگیری به قلاب کاربرد زیادی دارد
  
این گره برای اتصال نخ ماهیگیری به قلاب کاربرد زیادی دارد
    
این گره اتصال نخ ماهیگیری به هرزگرد یا دوراه در ریسه کاربرد دارد
 
 گره ای بای گرفتن انشعاب از نخ برای اتصال قلاب با انتشعاب
  
این گره برای اتصال هرزگرد یا سرب به کار می رود به صورتی که حلقه به و جود آمده را از سوراخ هرزگرد یا سرب رد کنید و حلقه را به دور گردن هرزگرد یا سرب بیندازید
   
گره تی ساده یکی از کاربردی ترین گره ها برای انشعاب گرفتن می باشد
 
 گره برای اتصال دو نخ به یک دیگر لیدر به نخ یا اتصال دو حلقه نخ به یک دیگر
  
 گره خونی  گره برای اتصال دو نخ به یک دیگر انجام میگیری مثلا اتصال دو حلق نخ ۱۰۰ متری برای بستن بر روی موتور ماهیگیری
   
استفاده از پرچ فلزی در لیدر فلزی به جای گره در ماهیگیری دریا
 
 گره خونی  گره برای اتصال دو نخ به یک دیگر انجام میگیری مثلا اتصال دو حلق نخ ۱۰۰ متری برای بستن بر روی موتور ماهیگیری
   
گره ای برای اتصال نخ به قلاب
    
گره ای برای ساخت ربیسه جوشانده
 
گره ای برای اتصال نخ به قلاب
  
گره ای برای اتصال نخ به قلاب
   
 
 گره ای برای ریسه جوشانده
    
گره خونی برای اتصال دو حلقه نخ به یک دیگر
  
گره خونی برای اتصال دو حلقه نخ به یک دیگر
   
گره خونی برای اتصال دو حلقه نخ به یک دیگر
   
گره ای برای ریسه های دو قلابه
    
   
گره ای برای اتصال هرزگرد و دوراهه و سرب به نخ ماهیگیری
   
گره ای برای اتصال نخ به قلاب ماهیگیری
 
 گره ای برای اتصال نخ به طعمه مصنوعی
     
گره تی سلده برای گره انشعاب در ریسه یکی از بهترین گره های مجود در حال حاضر
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment