Thursday, April 24, 2008

Brittleworm ستاره دریایی نازک نارنجی

Brittleworm    ستاره دریایی نازک نارنجی
این جانور خویشاوندی نزدیکی با ستاره دریایی دارد ودر دریاهای سراسر جهان یافت می شود . معمولا پنج بازو (وگاهی بیشتر) دارد که به قسمت وسط دکمه مانند بدنش متصل است . این بازوها به راحتی می شکند ، اما دوباره بازوهای جدیدی به جای آن ها رشد می کند . بسیاری از این جانوران رنگ زیبایی دارند وبقیه خاکستری روشن هستند . اندازه آن ها از 5/0 میلی متر تا 10 سانتی متر دور بدن و 60 سانتی متر دور بازوها تفاوت دارند . بازوها با ورقه هاوتیغه های سختی پوشیده شده ودر طول قسمت زیرین آن ها ردیف هایی از پاهای لوله ای وجود دارد که برای گرفتن غذا مورد استفاده قرار می گیرد .
                   
Feather star                ستاره فیدر
ستاره فیدر نوعی شقایق دریایی است که پنج بازو دارد ، اما بازوهایش آزادانه منشعب شده وبه نظر می رسد که دارای چندین بازوی پرمانند است . بدنش با صفحات آهکی پوشیده شده وبازوها به وسیله استوانه ای استخوان مانند کوچکی که مانند ستون فقرات به یکدیگر متصل هستند ، نگهداری می شود . بدن توسط پنجه هایی در قسمت زیرین ، به کف آب محکم شده است ، اما وقتی جانور آن ها را آزاد می کند ، می تواند به راحتی به هر سو شنا کند . بازوها ذرلت غذارا از آب می گیرند .
                        
Squids              سرپاوران (اسکوئید)
اسکوئیدها یا سرپاوران جزء دسته نرم تنان دریایی محسوب می شوند ومانند هشت پا یا اکتاپوس از طبقه شکم پایان یا سفالوپودا هستند . این عنوان در حقیقت نام موجوداتی است که از چهارصد میلیون سال قبل در دریاها زندگی می کرده اند . بدن آن ها نرم ولی دارای پوستی سخت است که اعضای داخلی آن ها را پوشانده است . اسکوئید عظیم الجثه دارای هشت پا یا بازو ودوزائده است . زائده ها از پاها بلندترند وقسمت انتهایی آن هابه شکل  پاروست . طول پاهای حیوان به چهارمتر ودرازای زائده ها به 16 متر می رسد . اسکوئید (نرم تن مرکب) هنگام حمله ابتدا طعمه را به کمک زائده های خود اسیر نموده وسپس به کمک پاها آن را به سوی دهان هدایت می کند . اسکوئیدهای بزرگ حیواناتی دهشت انگیز هستند که گاه قایق ها وسرنشینان آن ها را به زیر آب می کشند .
                  
Har bor seal                سگ آبی بندری
سگ آبی بندری از خانواده خوک های آبی است ولی چون صورتی شبیه سگ دارد به آن سگ آبی هم می گویند . تقریبا در تمام سواحل اقیانوس اطلس یافت می شوند وگاه در رودخانه های آب شیرین نیز دیده می شوند .
                 
Dog fish           سگ ماهی
نام سگ ماهی به چندین گونه کوسه کوچک اطلاق می شود . یکی از فراوان ترین آن ها که در اطراف سواحل اروپا یافت می شود سگ دریایی است . این ماهی پوستی بسیار خشن دارد ، چندان که از آن به عنوان کاغذ سنباده ونیز برای سائیدن عرشه کشتی های ماهی گیری استفاده می شود . از آنجایی که گوشت سگ ماهی ها مورد استفاده غذایی قرار می گیرد هر ساله تعداد زیادی از آن ها صید می شوند .
                     
Gar               سوزن ماهی
هفت گونه سوزن ماهی که به سگ ماهی نیز شهرت دارد ، در رودخانه ها ودریاچه های آمریکای شمالی ومرکزی زندگی می کنند . آن ها ماهی های نسبتا تنبلی هستند ، اما قادرند با آرواره های دارای دندان های بلندشان با سرعت زیاد برای گرفتن یک ماهی به سوی آن حرکت کنند . این ماهی ها بدن کاملا باریکی دارند که طول آن از 60 سانتی متر تا 6/3 متر است . بدن آن ها با فلس های زبر الماس مانندی ، مانند فلس ماهی های ابتدایی ، پوشیده شده است . سوزن ماهی یک ماهی نسبتا بدوی است که خویشاوندی نزدیکی با انواع ماهی های دوره ژوراسیک دارد .
                     
  
  Axoloti             سوسمار ماهی
سوسمار ماهی نوعی ماهی است که هرگز رشد نمی کند . این جانور سوسمار مانند وقهوه ای که حدود 15 سانتی متر طول دارد وبه وسیله آبشش های پر مانند تنفس می کند ، درست مانند بچه سوسمار یا سمندر . اما در حالی که بچه سوسمار بعدها صاحب شش می شود وآب را ترک می کند ، سوسمار ماهی به همان صورت نوزاد باقی می ماند ، البته قادر به تولید مثل است . برای مدتی طولانی ، دانشمندان در شگفت بودند که سوسمار ماهی چگونه جانوری است . این معما حدود صد سال پیش در پاریس حل شد وآن زمانی بود که چند سوسمار ماهی به سمندر تبدیل شدند . بنابر این ، سوسمار ماهی نوعی سمندر است که معمولا به مرحله بلوغ نمی رسد . سوسمار ماهی ها در مکزیک زندگی می کنند .
                       
Sea lily              سوسن دریایی
این جانور متعلق به خانواده ستاره های دریایی است . در بیشتر گونه ها بدن پنج بازو دارد ودر نوک یک تنه باریک قرار گرفته است . در انتهای تنه ، شاخک های منشعب شده ای هست که جانور را در بستر دریا نگاه می دارد . سوسن های دریایی در اعماق زیاد یافت می شوند . آن ها از ذرات مواد فاسد شده که از روی سطح آب به عمق شناور می شوند ، تغذیه می کنند .
           

No comments:

Post a Comment