Thursday, April 24, 2008

نحوه پرواز دادن نخ پشه قلاب براي ماهيگيري در رودخانه به صورت ساده (مرحله به مرحله)

نحوه پرواز دادن نخ پشه قلاب براي ماهيگيري در رودخانه به صورت ساده (مرحله به مرحله)

در این مقاله بسیار ابتداری با نحوه پرواز نخ ه آشنا می شوید

مرحله ۱ـ در این مرحله به اندازه کافی نخ را از چرخ پشه باز می کنید مثلا بین یک تا دو متر و نخ را در آب قرار می دهید که تا نخ خیص شود و با این کار وزن نخ اولیه کمی بالاتر می رود و برای پرواز دادن در لحظه استارت با مشکل بر نمی خورد

نحوه پرواز دادن نخ پشه براي ماهيگيري در رودخانه به صورت ساده (مرحله به مرحله)

مرحله ۲ـ در این مرحله با استارت ملایم نخ را از اب به بالا و سمت عق یهدایت کنید در این مرحله که دست آزاد بر روی نخ می باشد و آماده هرگونه آزاد کردن نخ بر روی موتور پشه می باشد

مرحله ۳ـ در مرحله سه کار با حرکت دست به انتهای پشتی سر رسیده

نحوه پرواز دادن نخ پشه براي ماهيگيري در رودخانه به صورت ساده (مرحله به مرحله)

مرحله ۴ـ در مرحله چهار که ادامه حرکت مرحله ۳ می باشد که ادامه حرکت به صورت برعکس انجام می گیرد

نحوه پرواز دادن نخ پشه براي ماهيگيري در رودخانه به صورت ساده (مرحله به مرحله)

مرحله ۵ ـ در این مرحله که یک دایره کامل نخ را گردش درآوردیم و نخ به صورت کاملا آزاد در هوا به گردش در آمده حالا شما می تونید ادامه مرحله ۵ را دباره تکرار کنید و مرحله ۲ و۳ و۴ را دباره انجام دهید که نخ بیشتری را بتوانید از روی موتور آزاد کنید وطول بیشتری ازنخ را به پرواز در بیاورید و مرحله ۵ بهترین مرحله برای پرتاب پشه می باشد

نحوه پرواز دادن نخ پشه براي ماهيگيري در رودخانه به صورت ساده (مرحله به مرحله)

مرحله بعد از پرتاب ـ در این مرحله که یکی از حیاطی ترین مراحل کار با پشه می باشد که در این مرحله شما طعمه پشه در آب قرار گرفته را روی آب رها می کنید یا نخ را رها می کنید که همراه جریان حرکت کند یا تحرک یا شک به طعمه می دهید تا روی اب تکان بخورد یا مجال می دهید که طعمه پشه به زیر آب برورد یا از روش کششی استفاده می کنید برای جمع کردن پشه

نحوه پرواز دادن نخ پشه براي ماهيگيري در رودخانه به صورت ساده (مرحله به مرحله)

حالت جمع کردن نخ با دست که با یک انگوشت  نخ را روی چوب قرار می دهید و با دست مقابل نخ را جمع می کنید این روش را شما حتما در آب انجام دهید زیرا اگر جایی بغیر از آب این کارا انجام دهید نخ آسیب می بیند

No comments:

Post a Comment