Thursday, April 24, 2008

صید ماهی قزل الای دریائی با طعمه مصنوعی

صید ماهی قزل الای دریائی با طعمه مصنوعی

این ماهی بیشتر در قسمت های شمال کره زمین یافت میشود ....فرق  این ماهی با قزل الا ی معمولی اینه که قزل الا ی دریائی توانایی زندگی در آب شیرین و شور رو داره در صورتیکه قزل الا ی معمولی فقط در آب شیرین زندگی میکنه

صید ماهی قزل الای دریائی با طعمه مصنوعی

نحوه رفتار این ماهی شبیه قزل معمولی هست با این تفاوت که این ماهی بخاطره زندگی در دریا کمی جنگنده تر و از لحاظ size کمی بزرگتر و از لحاظ تغذیه تا حدودی متفاوت هست

گوشت این ماهی کاملا نارنجی هست و رنگ بدنش با قزل الای معمولی کمی متفاوت هست. خال های روی بدن قزل دریائی کمتر و جدا از هم هستند

صید ماهی قزل الای دریائی با طعمه مصنوعی

برای صید این ماهی از روش flyfishing هم میتوان استفاده کرد با این تفاوت که size پشه ها باید کمی بزرگ تر انتخاب شود ، بهترین تجربه من برای صید این ماهی استفاده از سلوک فلزی هست که دارای رنگ نقره ای براق و ابی رنگ باشه

 بهترین طعمه هائی که من برای صید این ماهی تا بحال بکار بردم رو  مشاهده میکنید

طعمه سلوک فلزی

صید ماهی قزل الای دریائی با طعمه مصنوعی

طعمه سلوک فلزی

طعمه سلوک فلزی

ارادتمند شما : مهرشاد عرشی

صید ماهی قزل الای دریائی با طعمه مصنوعی

No comments:

Post a Comment