Monday, December 17, 2018

عکس های ماهیگیری آقای حمید زارع زاده از شیراز Hmid zare zade

عکس های ماهیگیری آقای حمید زارع زاده از شیراز  Hmid zare zade
King mackerel  Persian Gulf
Hmid zare zade 

Grouper Persian Gulf
Hmid zare zade 


Giant trevally  Persian Gulf
Hmid zare zade 

Mangar
دوستان عکس های ماهیگیری که دارید برای من ارسال کنید در وبلاگم با نام شما قرار بدم و در کل دنیا قابل مشاهده هست و حتی اسم و فامیل خودتون در گوگل سرچ کنید از هرجای دنیا می تونید عکس های خودتون مشاهده کنید
ایمیل من
ebi.techno@yahoo.com

Friday, December 14, 2018

عکس های ماهیگیری مجید از ونکوور

 عکس های ماهیگیری مجید از ونکوور

دوستان عکس های ماهیگیری که دارید برای من ارسال کنید در وبلاگم با نام شما قرار بدم و در کل دنیا قابل مشاهده هست و حتی اسم و فامیل خودتون در گوگل سرچ کنید از هرجای دنیا می تونید عکس های خودتون مشاهده کنید
ایمیل من
ebi.techno@yahoo.com

Thursday, December 13, 2018

عکس های ماهیگیری جناب آقای امين محمود نژاد و محمد محمود نژاد

عکس های ماهیگیری جناب آقای امين محمود نژاد و محمد محمود نژاد

دوستان عکس های ماهیگیری که دارید برای من ارسال کنید در وبلاگم با نام شما قرار بدم و در کل دنیا قابل مشاهده هست و حتی اسم و فامیل خودتون در گوگل سرچ کنید از هرجای دنیا می تونید عکس های خودتون مشاهده کنید
ایمیل من
ebi.techno@yahoo.com

عکس های ماهیگیری جناب آقای ایمان نجفی iman najafi

عکس های ماهیگیری جناب آقای ایمان نجفی iman najafi

Fishing Iran for Mangar & Shirbot

Fishing for King Barbus


عکس های ماهیگیری جناب آقای ایمان نجفی iman najafi 
   Mangar fish  ,King Barbus


عکس های ماهیگیری جناب آقای ایمان نجفی iman najafi 
   Mangar fish  ,King Barbus

دوستان عکس های ماهیگیری که دارید برای من ارسال کنید در وبلاگم با نام شما قرار بدم و در کل دنیا قابل مشاهده هست و حتی اسم و فامیل خودتون در گوگل سرچ کنید از هرجای دنیا می تونید عکس های خودتون مشاهده کنید
ایمیل من
ebi.techno@yahoo.com

عکس های ماهیگیری جناب آقای ایمان نجفی iman najafi

عکس های ماهیگیری جناب آقای ایمان نجفی iman najafi

Fishing Iran for Mangar & Shirbot

Fishing for King Barbus


عکس های ماهیگیری جناب آقای ایمان نجفی iman najafi 
   Mangar fish  ,King Barbus


عکس های ماهیگیری جناب آقای ایمان نجفی iman najafi 
   Mangar fish  ,King Barbus


عکس های ماهیگیری جناب آقای ایمان نجفی iman najafi 
   Mangar fish  ,King Barbus

دوستان عکس های ماهیگیری که دارید برای من ارسال کنید در وبلاگم با نام شما قرار بدم و در کل دنیا قابل مشاهده هست و حتی اسم و فامیل خودتون در گوگل سرچ کنید از هرجای دنیا می تونید عکس های خودتون مشاهده کنید
ایمیل من
ebi.techno@yahoo.com

عکس های ماهیگیری جناب آقای ایمان نجفی iman najafi

عکس های ماهیگیری جناب آقای ایمان نجفی iman najafi

Fishing Iran for Mangar & Shirbot

Fishing for King Barbusعکس های ماهیگیری جناب آقای ایمان نجفی iman najafi 
   Mangar fish  ,King Barbus


عکس های ماهیگیری جناب آقای ایمان نجفی iman najafi 
    shirbot fish  , shirbot

عکس های ماهیگیری جناب آقای ایمان نجفی iman najafi 
   Mangar fish  ,King Barbus

دوستان عکس های ماهیگیری که دارید برای من ارسال کنید در وبلاگم با نام شما قرار بدم و در کل دنیا قابل مشاهده هست و حتی اسم و فامیل خودتون در گوگل سرچ کنید از هرجای دنیا می تونید عکس های خودتون مشاهده کنید
ایمیل من
ebi.techno@yahoo.com

عکس های ماهیگیری جناب آقای مرتضی جعفر از ونکوور کانادا

  عکس های ماهیگیری جناب آقای مرتضی جعفر از ونکوور کانادا 

Bull trout

برای اولین بار که عکس های ماهیگیری جانب آقای مرتضی جعفر رو دریافت کردم حدود ۸ سال پیش بود و الان از اون روز ها سالیان سال می گذرد د و دباره از ایشان خواهش کردم عکس های زیبای ماهیگیری خود را برای وبسایت ارسال کنند !
Hatchery Coho

steelhead


steelhead


دوستان عکس های ماهیگیری که دارید برای من ارسال کنید در وبلاگم با نام شما قرار بدم و در کل دنیا قابل مشاهده هست و حتی اسم و فامیل خودتون در گوگل سرچ کنید از هرجای دنیا می تونید عکس های خودتون مشاهده کنید
ایمیل من
ebi.techno@yahoo.com

عکس های ماهیگیری حسن دلفروش Delforoush

عکس های ماهیگیری حسن دلفروش Delforoush


عکس های ماهیگیری حسن دلفروش Delforoush 
steelhead
 centerpin fishing
دوستان عکس های ماهیگیری که دارید برای من ارسال کنید در وبلاگم با نام شما قرار بدم و در کل دنیا قابل مشاهده هست و حتی اسم و فامیل خودتون در گوگل سرچ کنید از هرجای دنیا می تونید عکس های خودتون مشاهده کنید
ایمیل من
ebi.techno@yahoo.com

عکس های ماهیگیری شهاب حسینی shahab hosseini

عکس های ماهیگیری شهاب حسینی shahab hosseini

عکس های ماهیگیری شهاب حسینی shahab hosseini

 Common carp
دوستان عکس های ماهیگیری که دارید برای من ارسال کنید در وبلاگم با نام شما قرار بدم و در کل دنیا قابل مشاهده هست و حتی اسم و فامیل خودتون در گوگل سرچ کنید از هرجای دنیا می تونید عکس های خودتون مشاهده کنید
ایمیل من
ebi.techno@yahoo.com

عکس های ماهیگیری متين ميرزايى Matin Mirzaei

عکس های ماهیگیری متين ميرزايى Matin Mirzaei

عکس های ماهیگیری متين ميرزايى Matin Mirzaei

steelhead
دوستان عکس های ماهیگیری که دارید برای من ارسال کنید در وبلاگم با نام شما قرار بدم و در کل دنیا قابل مشاهده هست و حتی اسم و فامیل خودتون در گوگل سرچ کنید از هرجای دنیا می تونید عکس های خودتون مشاهده کنید
ایمیل من
ebi.techno@yahoo.com